Central Bank of Turkmenistan

Türkmenistanyň Merkezi Banky

The Central Bank of Turkmenistan is the central bank of Turkmenistan and is primarily responsible for the strategic monetary policy planning of the country as well as the issuance of the national currency, the Manat. The headquarters of the bank is in Ashgabat.

Chairmen

1991 – 1992 Amandurdy Bordzhakov
1992 – 1993 Nazar Saparov
1993 – 1999 Hudajberdy Orazov
1999 – 2002 Seitbay Gandimov
2002 – 2002 Imamdurdi Gandimov
2002 – 2002 Nurberdi Bayramov
2002 – 2005 Shekersoltan Mukhammedova
2005 – 2006 Jumaniyaz Annaorazov
2006 – 2008 Geldimyrat Abylov
2008 – 2011 Guvanchmyrat Goklenov
2011 – 2014 Tuvakmamed Japarov
2014 – 2015 Gochmyrad Myradov
2015 – Merdan Annadurdiyev

Go top